Posa una LISMI a la teva empresa

Aprofita aquesta oportunitat

Coneix la LISMI

La Llei General de la Discapacitat (LGD) és la llei que obliga a les empreses públiques i privades amb 50 treballadors/es o més, a reservar un mínim del 2% de la seva plantilla a treballadors amb discapacitat. Serviaspid ofereix solucions per al compliment d’aquesta quota des dels serveis de la nostra Agència de Col·locació.

La LISMI es la Llei 13/1982, del 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, pel que totes les empreses espanyoles amb una plantilla superior als 50 treballadords, han de tindre una “quota de reserva a favor de les persones amb discapacitat” d’un 2% de la plantilla, és a dir, que aquest percentatge sigui reservat per persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

…amb l’objectiu de facilitar el compliment de la llei, s’establiren una sèrie de mesures de caràcter excepcional a la LISMI

Els principis bàsics d’aquesta norma es basen en garantir la realització personal i la total integració socio-laboral de les persones amb discapacitat. El text legislatiu enten per minusvàlid “aquella persona amb unes posibilitats d’integració educativa, laboral o social  reduides com a conseqüència d’una deficiència permanent, de caràcter congènit o no, en les seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials”. 

A pesar de l’existència d’aquesta normativa, existeig un pergentatge d’empreses que no compleixen amb aquesta obligació legal. Per això, en l’any 2000 i amb l’objectiu de facilitar el compliment de la llei, s’establiren una sèrie de mesures de caràcter excepcional a la LISMI.

Aquestes mesures alternatives i excepcionals són solucions incloses en el portafoli de Serviaspid.

Consulta a un expert

Quan i com sol·licitar la excepcionalitat?

La sol·licitut pot argumentar-se per raons de caràcter econòmic, organitzatiu o productiu que dificultin especialment la contractació. O bé, per una manca de cobertura d’ofertes d’ocupació per a persones de l’esmentat col·lectiu.

Els tràmits previstos per poder utilitzar mesures alternatives poden ser:

  • La declaració d’excepcionalitat i la mesura alternativa han de ser autoritzades prèviament per l’Administració Pública.

  • Les empreses han de presentar conjuntament les sol·licituds i acreditar la situació d’excepcionalitat mitjançant la documentació requerida en cada cas.

  • L’Administració dicta resolució en el termini màxim de dos mesos, prèvia sol·licitud dels informes tècnics que estima pertinents (sempre, Inspecció de Treball).

  • Els efectes de l’autorització són de 3 anys; si persisteixen les causes s’ha de presentar una nova sol·licitud.

  • Les empreses han de presentar anualment, davant l’autoritat competent a Catalunya, una Memòria amb una descripció detallada del compliment de la mesura alternativa prevista.

contacta-serviaspid-servicios-limpieza

3 Sol·lucions per contractacions excepcionals

1. Contractació del nostre Centre Especial de Treball

Objectiu: Li oferim la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat principal de la seva empresa.

Quantia: L’import del contracte haurà de ser equivalent a 3 vegades el valor IPREM anual (vigent l’any de l’autorització) per cada treballador/a que ha deixat de contractar.


2. Donacions o accions de patrocini

Objectiu: Aspid és una associació declarada d’utilitat pública que té com objecte social la formació professional i la inserció sociolaboral a favor de persones amb discapacitat. Per raó de la nostra condició, podem rebre donacions o accions de patrocini per l’import equivalent a l’1,5 del IPREM anual per cada treballador/a deixat de contractar.

Amb aquest donatiu, ASPID desenvoluparà projectes a favor de la integració laboral de les persones amb discapacitat en el mercat de treball de la província de Lleida. La teva empresa pot escollir entre una àmplia oferta de projectes laborals d’interès en el territori lleidatà, al mateix temps, garantint la visibilitat de l’estratègia de patrocini i de Responsabilitat Social Corporativa de la teva empresa.

Quantia econòmica: import equivalent a 1,5 vegades el valor IPREM anual (vigent l’any de l’autorització) per cada treballador/a que ha deixat de contractar.


3. Desenvolupament d’enclavaments laborals en la seva empresa

Objectiu: constitució d’un enclavament laboral a la mateixa empresa per a la realització de serveis propis de la seva activitat, d’acord amb els requisits establerts al Reial decret 290/2004, de 20 de febrer (BOE 21.02.2004).

S’entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari, anomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial de Treball (CET) per a la realització d’obres i serveis que guardin relació directa amb l’activitat normal d’aquesta i per a la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat del CET es desplaçarà temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.

És una formula de relació entre empresa ordinària i un CET, així com un instrument per a la creació de treball per a persones amb discapacitat i per a la seva possible incorporació al mercat obert. Fomenta el desenvolupament d’una activitat productiva per part d’un equip multiprofessional d’un CET en les instal·lacions d’una altra empresa.

Quantia: import equivalent a 3 vegades al valor IPREM anual (vigent l’any de l’autorització) per cada treballador/a que ha deixat de contractar.

T'ajudem?

Calculadora LISMI

Fòrmula per al càlcul de mesures alternatives

Serveis per fixar els límits en les subvencions, ajudes, subsidis, beques, etc… segons els ingresos obtinguts a l’any.

Aquests valors s’utilitzen com referència per a determinar si els ingresos rebuts superen un determinat número de cop l’IPREM i segons això optar a prestacions i ajudes.

Pers.
Pers.
PersContacta amb els nostres experts per resoldre dubtes Contacta